« فومن »
  • وجود مزارامام زادگان نشان ازآن دارد که پناه جویان علوی درعصر اموی وعباسی به گشت رودخان نیز پناه آورده اند سه امام زادگان که درمحل به سه ایمازه شهرت دارند درمحله گرده اولس این روستا قرار دارند