« فومن »
  • در همايش مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در شهرستان فومن فرماندار این شهرستان به عنوان اولین سفیر انرژی جهت ترويج فرهنگ مصرف بهينه ثبت نام کرد