« فومن »
  • اسمعیل پور با بیان اینکه ماسوله امروز گام های ثبت جهانی را بر می دارد ولی برای جهانی شدن باید ۱۰ آیتم انجام شود گفت: بخشی از این آیتم ها نیازمند توجه ملی بوده و در توان استانی و شهرستانی نیست.

  • در همايش مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در شهرستان فومن فرماندار این شهرستان به عنوان اولین سفیر انرژی جهت ترويج فرهنگ مصرف بهينه ثبت نام کرد