« سیاست »
  • بر اساس قانون شهرداری موظف به تهیه خانه سازمانی برای شهردار است و در تمامی شهر های کشور شهرداران باید از خانه سازمانی برخوردار باشند و اگر این امر محقق نشود باید معادل 20 درصد حقوق مبنا و فوق العاده را به وی پرداخت کند

  • مطالبات مردم از دولت اعتدال به عنوان مدعی انجام اصلاحات ساختاری و روش‌هایی که تا پیش از این کارنامه معلومی را در خاطرات باقی گذاشته، همانی است که رئیس جمهور روحانی در رقابت‌های انتخاباتی اخیر برآنها تاکید چندباره کرد

  • وزیر کشور با اشاره به اینکه این هفته برای بررسی و ارزیابی از استانداران جلسه داریم، گفت: در این جلسه بررسی‌ استانداران بر اساس گزارش حوزه‌های سیاسی،‌ امنیتی، اقتصادی، موادمخدر وزارت کشور انجام می‌شود.