« بانک و بیمه »
  • شعبه ۳۲ دادگاه طی نامه ای خطاب به اداره کل حقوقی بانک مرکزی از این بانک خواسته تا

    ۳۳۰/۱۹۱/۵۶۰/۹۲۵ ریال بابت مجموع محکوم به و مبلغ ۱۶/۵۰۹/۵۰۰/۰۰۰نیم عشر اجرایی از سپرده قانونی بانک ایران زمین نزد بانک مرکزی کسر و به حساب جاری مجتمع شهید مدنی واریز گردد.

  • رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان ادامه داد تنوع پرداخت تسهیلات ،در بانک مهر اقتصاد متناسب با نیاز افراد است و هر فردی با توجه به نیاز خود و ارائه طرح می تواند از تسهیلات این بانک در کمترین زمان ممکن استفاده کند.