حاجتی گفت: بعداز 8سال آموزش پرورش را تحویل گرفتیم بنده واقعاخجالت میکشم بگویم چه اتفاقی افتاده است؛کاری شده که پل های مسیرجلو راهم خراب کردند .

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت،حاجتی مدیرکل اموزش پرورش گیلان در دیدار با اعضای حزب مردم سالاری گیلان گفت:تردیدی ندارم که یکی ازاین احزاب که همه دوره در انتخابات زمان تبلیغات سال 92و چه بعد از انتخابات پیروزی روحانی همراه و حامی بوده و نقدهای منصفانه  و تحلیل های واقع بینانه داشته حزب مردم سالاری بوده است.

وی افزود:ازینکه حامی دولت درشرایط سخت  هستید بسیارسپاسگذارم .
حاجتی با بیان اینکه مادر اموزش پرورش خودمان را نیازمند به نقدهای سازنده میدانیم تصریح کرد:درفضای مختلف کشور نقد وجود دارد کشورهایی که قرار است پله های ترقی را طی کنند همیشه باید مورد نقد چه احزاب چه مردم  و دلسوزان واقعی نظام قرارگیرند.
وی با بیان اینکه مامرتب باید مورد نقد قراربگیریم خاطر نشان کرد: نقد توام باراهکارهای مناسب بویژه درآموزش پرورش  که یک رسالت بسیارمهم وخطیر سرنوشت ساز را برعهده دارد بسیار سازنده است.
وی گفت مردم سرمایه شان  رایعنی فرزندان خودرا دراختیار ماقرارداده اند وقطعاانتظاردارند یک اقدام متفاوتی درآموزش پرورش نسبت به دیگر دستگاه های فرهنگی اتفاق بیافتد
این مقام مسئول با تاکید براینکه کشورهایی توانستند پله های ترقی رابالابردند قطعا ازآموزش پرورش شروع کردند یادآورشد: هرسال تاکید رهبری به نقش مهم معلم و کارمعلم هدایت آن گفته میشود همچنین درزمان امام که گفتند معلمی شغل انبیاست وماباید مرتب خودمان را مورد نقد دلسوزان نظام قراردهیم تانقاط ضعف رابرطرف و نقاط مثبت را تقویت کنیم .
وی گفت :درگیلان 375هزار دانش آموز درحال تحصیل هستند و ماباید تلاش کنیم که تصمیمات عقلانی درآموزش پرورش بگیریم و تصمیات مابراساس سندتحول باشد.
حاجتی گفت: بعداز 8سال آموزش پرورش را تحویل گرفتیم بنده واقعاخجالت میکشم بگویم چه اتفاقی افتاده است؛کاری شده که پل های مسیرجلو راهم خراب کردند .
وی در پایان اظهار کرددرحال حاظر شرایط دولت تدبیر امید بهترشده ورکود هم درحال برداشته شدن است مساعل اقتصادی برطرف میشود و نگاه بهتری نسبت به قبل به حوزه فرهنگی اتفاق خواهد افتاد.

خبرنگار:احمد محمودی چناری