« صومعه سرا »
  • در بررسی این سارق ۴۶ ساله مشخص شد که او در جعل اسناد و سرقت سابقه داشته و پس از دستگیری، به کش روزنی مبلغ ۵۰ میلیون ریال از پست بانک شهر گوراب زرمیخ اعتراف کرد.