دلنوشته شهردار رشت در پی درگذشت دریانوردان ایرانی نفتکش سانچی منتشر شد: باز هم دی ماه و باز هم حادثه ای تلخ و شکستن قلب ها … بغض های فروخفته گلوی هموطنانم را فشرد و اشک از چشمان غمگینشان سرازیر شد. سخت بود؛ شنیدنش، باورش و تحمل کردنش حقیقتا سخت بود. امشب حتی آسمان رشت […]

دلنوشته شهردار رشت در پی درگذشت دریانوردان ایرانی نفتکش سانچی منتشر شد:

باز هم دی ماه و باز هم حادثه ای تلخ و شکستن قلب ها … بغض های فروخفته گلوی هموطنانم را فشرد و اشک از چشمان غمگینشان سرازیر شد.

سخت بود؛ شنیدنش، باورش و تحمل کردنش حقیقتا سخت بود. امشب حتی آسمان رشت هم در غم سانچی گریست…

دریانوردان دریادل ایرانی که در راه خدمت به میهن خود به دل آبهای آزاد چین در اقیانوس آرام زده بودند به جای مرزهای جغرافیایی، مرزهای جاودانگی را در نوردیدند و داغی جاودان بر دل ایرانیان نشاندند.

این بار ماجرای پلاسکو و نبرد آب و آتش نبود؛ این بار آب و آتش دست به دست هم دادند تا این پایان تلخ را برای نفتکش سانچی رقم بزنند.

چه پارادوکس غم انگیزی؛ بیقراری در اقیانوس آرام، سوختن در میان انبوهی از آب، غرق شدن در میان انبوهی از آتش و پایانی که آغاز غمی بی انتها شد…

تسلیت، تسلیت و هزار تسلیت به بازماندگان حادثه سانچی…