رییس شورای شهر پیربازار اقدامات جبار کوچکی نژاد نماینده منتخب مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

جعفر قربانزاده رییس شورای شهر پیربازار در گفتگو با ندای گیلان در خصوص اقدامات مهندس جبار کوچکی نژاد در این شهرستان تشریح کرد: پیگیری در خصوص تبدیل روستای پیربازار به شهر پیربازار و استقرار شهرداری و هماهنگی و پیگیری جهت استقرار اورژانس در پیربازار پیگیری و دریافت مجوز جهت تخریب و رهاسازی عرصه ساختمان قدیمی پاسگاه از معاونت محترم مهندسی فراجای کشور پیگیری و تامین اعتبار به منظور جمع آوری گاردریل و احداث بلوارمیانی بهمراه روشنایی  از روستای پیله داربن به شهر پیربازار و همچنین تامین و تخصیص اعتبار به منظور تعریض جاده از پیربازار به سمت چوکام ( در محدوده شهر پیربازار ) کد دار نمودن کنارگذر پیربازار دریافت اعتبار برای شهرداری پیربازار پیگیری و هماهنگی با شرکت توزیع برق استان به منظور جابجایی خط ۲۰کیلووات فشار متوسط محور پیربازار به چوکام دریافت یک دستگاه ماشین آتش نشانی نمیه سنگین برای شهرداری پیربازار از جمله حمایت ها و اقدامات وی می باشد.

رییس شورای شهر پیربازار اقدامات این نماینده منتخب مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی را بسیار ارزشمند و قابل تقدیر دانست.