مردم تالش امروز با حضور یکپارچه حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند