آیت الله موحدی کرمانی:خبرگان مقابل رهبری هیچ غلطی نمی‌تواند بکند

آیت الله موحدی کرمانی:خبرگان مقابل رهبری هیچ غلطی نمی‌تواند بکند آیت الله موحدی کرمانی:خبرگان مقابل رهبری هیچ غلطی نمی‌تواند بکند آیت الله موحدی کرمانی:خبرگان مقابل رهبری هیچ غلطی نمی‌تواند بکند آیت الله موحدی کرمانی:خبرگان مقابل رهبری هیچ غلطی نمی‌تواند بکند آیت الله موحدی کرمانی:خبرگان مقابل رهبری هیچ غلطی نمی‌تواند بکند