سنبل آبی حیات همه آبگیرها و تالاب های گیلان را تهدید می کند و هر چه سریعتر جهت نجات استان طرح ضربتی نجات تالاب انزلی از سنبل آبی توسط پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی که آماده است، باید اجرایی شود.

به گزارش نداي گيلان: سنبل آبی گیاهی شناور است زمانی که سطح دریاچه ها رامی پوشانند،به عنوان یک عامل خطر و تهدید برای محیط های طبیعی محسوب می شوند به دلیل اینکه می توانند دریاچه ها و حوضچه ها را به طور کامل پوشش دهد و باعث نرسیدن نور خورشید به گیاهان آبزی و همچنین ماهی ها و لاک پشت ها و ازبین رفتن آنها شود ولی در صورت پرورش کنترل شده میتواند باعث تمیزی و کمک به تأمین اکسیژن در حوضچه های ساخته شده توسط انسان شود.

سنبل آبی یکی از سریع الرشدترین گیاهان شناخته شده است

سنبل آبی ممکن است بالاتر از سطح آب به اندازه 1 متر در ارتفاع رشد کند. سنبل آبی یکی از سریع الرشد ترین رشد گیاهان شناخته شده است. همچنین تولید مقادیر زیادی از دانه و قابلیت دوام سی سال از دیگر مشخصات آن است. برخی پرورش دهندگان شناخته شده آن را به دو برابر جمعیت خود در دو هفته می رسانند.

لازم است مسئولان هرچه سریعتر تدابیر جدی بیاندیشند، زیرا گسترش این گیاه حیات تالاب انزلی و سایر منابع آبی استان را  تهدید می کند.

مهندس جمشید رسایی سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی کشور در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اینکه رویش گیاهان آبزی در محیط های آبی امری طبیعی است. اما رشد فزاینده و متراکم پوشش گیاهان بیش از 25درصد سطح محیط  آبی تنوع جامعه آبزی را کاهش می دهدو به صورت جدی حیات آبزیان را تهدید می کند، گفت: سنبل آبی از گیاهان آبزی است،که سابقه حضور در منطقه گیلان را نداشته و به لحاظ آنکه به صورت تصادفی و طی چند سال اخیر وارد منطقه شده است،با تولید مثل و رشد فراوانی که داشته است در حال حاضر به عنوان یک گونه مهاجم شناخته می شود و متاسفانه آسیب هایی به محیط زیست و اقتصاد منطقه وارد کرده است

وی اضافه کرد: چنانچه جهت کنترل آن اقدامات اساسی صورت نگیرد،این خسارت ها در آینده افزایش فراوانی خواهند داشت

اجرای طرح محققان پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی می تواند تالاب انزلی را نجات دهد

مهندس رسایی با اشاره به اینکه محققان و اعضای هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی جهت پیشگیری از افزایش خطرات و خسارات رشد این گیاه طرحی را تهیه و به دستگاههای اجرایی ذیربط  استان ارائه کرده است،ادامه داد:در صورت موافقت امکان انجام مطالعات و تدوین راهکارهای اجرایی متناسب با امکانات استان فراهم خواهد  شد

عضو هیات علمی جهاددانشگاهی گفت:در این طرح ضمن شناسایی مناطق آلوده به گیاه و شرایط زیستگاهی آن شامل ویژگیهای محیطی محل های رویش گیاه ،دامنه پراکنش احتمالی گونه ،ریسک پراکنش آن در استان متناسب با شرایط تعیین و در نهایت با توجه به برنامه های رایج مدیریت گیاهان آبی روش کنترل بهینه این گونه مهاجم و راههای پیشگیری و کنترل آن در قالب برنامه های کوتاه و بلند مدت ارائه خواهد شد.

عدم توجه به گسترش سنبل آبی مشکلات اساسی برای استان ایجاد می کند

وی تصریح کرد:دقت و تامل در بررسی وضعیت رشد این گیاه طی چند سال اخیر شان می دهد که عدم توجه به موضوع می تواند در آینده ای نه چندان دور مشکلات اساسی برای استان ایجاد کند و لازم است مسئولین مربوطه و دستگاههای اجرایی ذیربط در این خصوص اقدامات جدی تری انجام دهند.