تصاویر مربوط به روز پنجشنبه از بستر رودخانه سپیدرود میباشد که در روز روشن راحت در حال برداشت شن بودند.

ندای گیلان:تصاویر مربوط به روز پنجشنبه از بستر رودخانه سپیدرود میباشد که در روز روشن راحت در حال برداشت شن بودند. تصاویر با دوربین حرفه ای از فاصله ای نزدیک به ۱۰۰۰متر تصویر برداری شده است. شاهد عینی تا آنجا اشاره میکند که کامیونها را پرن می کردند تا از باربندشان بیرون نزند، در جاده خاکی منتهی به محل برداشت یک اصله درخت را قطع کرده بودند که حایل بین خودشان و جاده باشد.

عکسبردار فراسو بیش از سی عکس را در شرایط سخت در مدت زمان یک ساعت برداشت نموده که متاسفانه اهالی به گوش برداشت کنندگان رسانده و … عکسبردار فراسو  سریعا” محل را ترک کرده ،وپس از ساعاتها بدنبال خودروی خود رفته و …aaaaaa