ندای گیلان:وی دبی آب به سد را در حال حاضر ۲۳۰مترمکعب بر ثانیه است

به گزارش ندای گیلان،حجم ذخیره آب سد سفیدرود هم اکنون به یک میلیارد و ۴۴میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در سال گذشته در همین مدت، ۶۴۰ میلیون مترمکعب بود.
وی دبی (ورودی) آب به سد را در حال حاضر ۲۳۰مترمکعب بر ثانیه است.

استان گیلان با تولید سالیانه حدود ۷۰۰هزارتن برنج سفید ۳۸درصد برنج مرغوب کشور را تولید می کند که معادل غذای ۲۰میلیون نفر می باشد.
سد منجیل یا سفیدرود در سال ۱۳۴۱بر روی رودخانه سفیدرود در منجیل به منظور تامین آب شرب شهرها و کشاورزی جلگه گیلان با ظرفیت بیش از یک میلیارد و ۶۰۰میلیون مترمکعب به بهره برداری رسید.
استان گیلان ۲۳۰هزارهکتار اراضی شالیزاری دارد که حدود ۸۰درصد آبیاری اراضی آن از طریق سدسفیدرود در شهرستان رودبار تامین می شوند که اخیراً سد آیت الله بهجت (شهربیجار) جهت آب شرب گیلان جایگزین آب شرب این سد شده است.