ندای گیلان:وی دبی آب به سد را در حال حاضر ۲۳۰مترمکعب بر ثانیه است

به گزارش ندای گیلان،حجم ذخیره آب سد سفیدرود هم اکنون به یک میلیارد و 44میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در سال گذشته در همین مدت، 640 میلیون مترمکعب بود.
وی دبی (ورودی) آب به سد را در حال حاضر 230مترمکعب بر ثانیه است.

استان گیلان با تولید سالیانه حدود 700هزارتن برنج سفید 38درصد برنج مرغوب کشور را تولید می کند که معادل غذای 20میلیون نفر می باشد.
سد منجیل یا سفیدرود در سال 1341بر روی رودخانه سفیدرود در منجیل به منظور تامین آب شرب شهرها و کشاورزی جلگه گیلان با ظرفیت بیش از یک میلیارد و 600میلیون مترمکعب به بهره برداری رسید.
استان گیلان 230هزارهکتار اراضی شالیزاری دارد که حدود 80درصد آبیاری اراضی آن از طریق سدسفیدرود در شهرستان رودبار تامین می شوند که اخیراً سد آیت الله بهجت (شهربیجار) جهت آب شرب گیلان جایگزین آب شرب این سد شده است.