کشاورزان و دامداران می‌توانند برای دریافت غرامت آسیب های برف اخیر بیمه به دفاتر بیمه‌ای مراجعه کنند.

به گزارش ندای گیلان،پیمان معمارزاده، مدیر خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی گیلان گفت: به کشاورزان و دامدارانی که محصولات و دام هایشان تحت پوشش بیمه بوده و به علت بارش شدید برف اخیر خسارت دیدند غرامت پرداخت می‌شود.

وی افزود: کشاورزان و دامداران می‌توانند برای دریافت غرامت بیمه به دفاتر بیمه‌ای مراجعه کنند.

مدیر خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی گیلان تصریح کرد: دامدارانی که آغل هایشان بر اثر بارش شدید برف تخریب شد نیز می‌توانند غرامت دریافت کنند.