علوی با تصریح بر اینکه در رویدادها قطعا شورا مستقل تصمیم مي گيرد تصریح کرد:مردم انتخابشان بر مبناي تک تک كارهاي كساني بوده كه امروز در شورا حضور دارند.

امیرحسین علوي عصر امروز در جلسه شورای شهر رشت با بیان اینکه نسبت به برخی از صحبت ها بايد تجدید نظر شود گفت:بر مبناي راهنمایي بزرگان است كه اعضاي شورا با اكثریت به يک نفر راي مي دهند آن و هم با يک فرایند درست.
رئیس شورای شهر رشت با تاکید بر اینکه ما از دلسوزان شهر کمک می گیریم گفت: بر اساس دغدغه هاي خودمان چنین انتخابی صورت گرفت و همه بايد این موضوع را به فال نيک بگیرند.

وی با تصریح بر اینکه در رویدادها قطعا شورا مستقل تصمیم مي گيرد تصریح کرد:مردم انتخابشان بر مبناي تک تک كارهاي كساني بوده كه امروز در شورا حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد:شوراي اسلامي شهر رشت مي خواهد اقدامات بزرگتر و جدیدتری در كارهاي خود انجام دهد كه چارت آن بزودی در دستور شورا قرار مي گيرد.