نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من برآورد دولت برای فروش 50 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی هایش در سال آینده قابل تحقق نیست، از این رو تحقق و عدم تحقق این میزان بودجه از علائم بودجه ریزی سنتی مانند سال های گذشته  است.

به گزارش ندای گیلان،سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگویی با اشاره به برنامه دولت در لایحه بودجه سال 99 برای فروش 50 هزار میلیارد تومان از اموال منقول و غیرمنقول، گفت: در شرایط کنونی دولت ناچار است که برای تأمین کسری بودجه خود به ویژه در حوزه بودجه جاری اقدام به فروش اموال و دارایی های خود کند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر من برآورد دولت برای فروش 50 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی هایش در سال آینده قابل تحقق نیست، از این رو تحقق و عدم تحقق این میزان بودجه از علائم بودجه ریزی سنتی مانند سال های گذشته  است.

فروش اموال و دارایی های غیرضرور یکی از راهکارهای همیشگی دولت برای تأمین اعتبارات و کسری بودجه است، البته دولت در این میان می تواند از راه کارهای دیگر از جمله اعمال سیاست های مالیاتی و ساماندهی این حوزه برای افزایش درآمدهای مالیاتی استفاده کند

وی گفت: فروش اموال و دارایی های غیرضرور یکی از راه کارهای همیشگی دولت برای تأمین اعتبارات و کسری بودجه است، البته دولت در این میان می تواند از راه کارهای دیگر از جمله اعمال سیاست های مالیاتی و ساماندهی این حوزه برای افزایش درآمدهای مالیاتی استفاده کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: من معتقدم که درصد تحقق و برآورده شدن ردیف های اعتباری در لایحه بودجه سال 99 نسبت  به لوایح بودجه سال های گذشته بسیار پایین تر است، از این رو دولت باید راه کار ویژه ای را برای تأمین کسری بودجه خود بیاندیشد.