نابینایان همانند سایر شهروندان باید حقوق برابر داشته باشند و به همین خاطر می بایستی اقدامات مناسبی برای بهسازی و مناسب سازی اماکن عمومی و پرتردد انجام پذیرد.

به گزارش ندای گیلان: محمدحسن عاقل منش عضو هیئت مدیره انجمن معلولین بینایی گیلان گفت: ۱۵ اﮐﺘﺒﺮ، روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ (روزجهانی نابینایان) روزی است که حقوق روشندلان عزیز در جهان به رسمیت شناخت شد و بایستی در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻪ هرچه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑرای رفع ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ گامهای عملی موثر برداشته شود.

محمدحسن عاقل منش در حاشیه برگزاری مراسم روز جهانی عصای سفید با اشاره به برنامه‌های انجمن معلولین بینایی گیلان گفت: ۱۵ اﮐﺘﺒﺮ، روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ (روزجهانی نابینایان) روزی است که حقوق روشندلان عزیز در جهان به رسمیت شناخت شد و بایستی در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻪ هرچه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑرای رفع ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ گامهای موثر برداشته شود.

وی افزود : در پانزدهم اکتبر سال ۱۹۲۱ میلادی قانونی به عنوان قانون عصای سفید به تصویب رسید که درآنﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺪن اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺖ؛ که دراینجا برای آگاهی شهروندان به ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اشاره می کنم :

  • ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮل در ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧﺪ .آﻧﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﭘﯿﺎده روﻫﺎ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ، ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ، ﻗﻄﺎر، اﺗﻮﺑﻮس، اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﮐﺸﺘﯽ، ﻫﺘﻞ، اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت، ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﺎﮐﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد، ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
  • راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور، از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
  • دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ.
  • ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ روز ۱۵ اﮐﺘﺒﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ارج ﻧﻬﻨﺪ و از ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ای ﺑﺎ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ.

عاقل منش درادامه با اشاره به راههای کمک به افراد نابینا و حساسیت فراوان آنان به چکونگی این کمک ها ، توجه به نکات زیر را بسیار ضروری دانست :

  • ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮک ﻣﺤﻞ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
  • ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﻤﮑﯽ، ﻧﻈﺮ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ را در ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
  • در ﺻﻮرت ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در راه رﻓﺘﻦ؛ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎزوی ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﯿﺮد واز ﻫﻞ دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ او ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دارای ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  • ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را واﺳﻄﻪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻼم ﺷﻤﺎ را درک ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
  • ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ را ﺑﺮای او ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﺗﺎ او ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.

عاقل منش همچنین با اشاره به اینکه نابینایان همانند سایر شهروندان باید حقوق برابر داشته باشند و به همین خاطر می بایستی اقدامات مناسبی برای بهسازی و مناسب سازی اماکن عمومی و پرتردد انجام پذیرد ، به عملکردکمیته مناسب سازی استان در یکساله گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی در این بخش دراستان صورت گرفته و مناسب سازی ادارات پرتردد و سازمان‌هایی که بیشترین حجم مراجعه کننده را دارند در دستور کار قرار دارد ولی باید به سرعت این اقدامات افزود و دراینجا به معاونت محترم امورهماهنگی عمرانی استانداری به عنوان بالاترین مقام اجرایی در این کمیته پیشنهاد می کنم تا با ارایه گزارش اقدامات انجام شده به مردم و همچنین تشویق و تقدیر از فعالان این عرصه و معرفی آنان به مردم، زمینه رقابت سازنده ادارات و سازمانها را دراین راستا فراهم نمایند .

درادامه عضو هیئت مدیره انجمن معلولین بینایی گیلان با اشاره به عملکرد یکساله گذشته انجمن اظهار داشت: از مهمترین اقدامات این انجمن تهیه زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع در سایت مسکن مهر رشت است که با کمک اداره کل راه و شهرسازی و همکاری بهزیستی استان و باپرداخت مبلغ تعیین شده به انجمن تحویل گردید و هم اکنون اخذ مجوز پروانه ساختمانی از شورا و شهرداری رشت برای احداث مجتمع فرهنگی رفاهی معلولین بینایی در دستور کار قرار دارد و دراینجا از فرصت بوجود آمده استفاده می کنم واز کلیه نیکوکاران عزیز استمداد می طلبم و درخواست دارم تا برای احداث این مجموعه بزرگ و آبرومند و فراهم نمودن زمینه برای ارایه خدمات مطلوب به این عزیزان، یاریگر ما باشند .

درپایان عاقل منش عضو هیئت مدیره انجمن با اشاره به برگزاری جشن باشکوه روز جهانی عصای سفید دررشت، از همکاری تمامی ادارات خصوصا بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی استان ، هیئت های ورزشی نابینایان و نیز شهردار و اعضای شورای اسلامی شهررشت ، صدا و سیمای مرکز گیلان ، هنرمندان ، ورزشکاران و اعضای تشکلهای مردم نهاد و همه اعضای انجمن و خانواده های محترمشان برای حضور گرم و صمیمانه شان دراین مراسم تقدیر و تشکر نمودند .