جلسه کارشناسی طرح تفصیلی شهر لنگرود ، دیروز در سالن اجتماعات اداره راه و شهرسازی گیلان برگزار شد .

به گزارش ندای گیلان از رشت، جلسه کارشناسی طرح تفصیلی شهر لنگرود ، دیروز در سالن اجتماعات اداره راه و شهرسازی گیلان  و با حضور اعضای دستگاه های مربوطه و نماینده مهندسین مشاور طرح ، برگزار شد .

خدیجه انشاء مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی گیلان در تشریح روند رسیدگی به این طرح اظهار داشت :  در این جلسه مقررشد به استناد طرح جامع مصوب و حقوق های مکتسبه ایجاد شده به واسطه طرح های مصوب قبلی ، وضع موجود طرح تفصیلی در دست تهیه توسط مشاور انجام و بعد از کنترل به تایید شهرداری و دبیرخانه کمیسیون ماده 5 به جهت اقدام بعدی صورت پذیرد.

وی همچنین از برگزاری جلسه کارشناسی فنی کمیسیون ماده 5 شهر آستانه با حضور اعضای دستگاه های عضو مربوطه خبر داد و گفت : پرونده های ارائه شده از سوی شهرداری مربوطه به منظور طرح در جلسه اصلی کمیسیون ماده 5 مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت .

به گزارش ندای گیلان،طرح جامع به عنوان مهمترین طرح در برنامه ریزی و مدیریت شهری است که به منظور تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و تامین نیازمندی های آن، بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه شهری در یک دوره ۱۰ساله و بر اساس راهبردهای طرح جامع ناحیه تهیه می شود.

گفتنی است طرح جامع، برنامه ای است که به صورت راهنما عمل می کند وخط مشی کلی سیاست های توسعه شهری ،محل استقرار و توزیع کاربری های شهری عمده (مثل کاربری های آموزشی، بهداشتی و فضای سبز)،تراکم های جمعیتی، حدود حریم ها و محدوده های شهری (موجود و پیشنهادی) و مسیر توسعه آینده شهر را مشخص می نماید.