به گزارش ندای گیلان،رهبر انقلاب از ساعت های اولیه صبح در محل اخذ رای حاضر و رای خود را به صندوق انداختند.    

به گزارش ندای گیلان،رهبر انقلاب از ساعت های اولیه صبح در محل اخذ رای حاضر و رای خود را به صندوق انداختند.