فرمانده سپاه ناحیه رضوانشهر با اشاره به اینکه درسال 88 هم همین خواص بودندکه فتنه کردند وبه انقلاب ضربه زدند تاکید کرد:درواقع فتنه گران از تئوری جین شارپ برای براندازی نظام استفاده کردند

به گزارش ندای گیلان از رضوانشهر،سرهنگ سید اکبر قاسمی در همایش گرامیداشت 9 دی در این شهرستان با بیان اینکه هرانقلاب دوگروه دشمن دارد گروه اول دشمنان اولیه وگروه دوم دشمنانی که بعدا شکل می گیرد گفت: دشمنان اولیه دشمنان قسم خورده نظام هستندکه همان کشورهای غربی که درراس انها امریکا جنایتکارواسرايل غاصب وانگلیس هستندازاول به وجود امدن انقلاب نگران بودند ومخالف بودندوبخاطرهمین جنگ تحمیلی راه به راه انداختند.

سید اکبر قاسمی

فرمانده سپاه ناحیه رضوانشهر افزود:اما جنگ باعث شعله ورشدن نیروه های انقلاب وروحیه انقلابی شد وهمین گروه اول سناریو ونسخه فتنه 88را پچیدند و دادندبه عوامل مزدورخود در داخل تا شتاب و سرعت انقلاب را بگیرند.

وی بیان داشت:اما گروه دوم ازدشمنان کسانی هستند که درانقلاب بوده اند و انقلاب را قبول داشتند و اسیر شدند وجانباز شدندولی با گذر زمان روحیات انها عوض شد،تبدیل به انقلابیون فرسوده وپشیمان از مبارزه شدند که این گروه قابلیتهای زیادی برای سرقت از انقلاب را دارند که در زمان پیامبر و امام علی «ع»این ریزش ها را می بینیم علتش هم قدرت طلبی و منافع طلبی وزیاده خواهی بود.

قاسمی ادامه داد:این گروه دوم کسانی بودندکه فتنه 88را بوجود آوردندبرای انتخابات گروه دوم ده ها فاز را طراحی نمودندفاز اول کسب قدرت با رای مردم با سیاه نمایی از وضع کشور ودر فاز دوم اگر رای نیاوردن بحث تقلب را پیش کشیدندوابطال انتخابات را که برای این کار سالها پیش مسائلی را مطرح کرده بودند وذهن ها را اماده کرده بودند.

فرمانده سپاه ناحیه رضوانشهر افزود:فاز سوم این بود که اگرنتوانستندبه ملت ومردم گفتنددولت دچار فساد شده ومردم را درمقابل حاکمیت قراردهند در اینجابود که سعید حجاریان گفت فشار از پایین وچانه زنی در بالا واز قبل مراحل تکوین فتنه را اماده کرده بودند.

وی با بیان اینکه حوادث انتخابات یک تجربه برای همه خصوصا برای مسئولان بودکه باید باور کنندکه همیشه امکان ضربه زدن از سوی دشمنان انقلاب ودشمنان ایران اسلامی هست بیان داشت: باید بصیرت خودمان را زیاد کنیم چیزی که درقرآن است که ما را به فکرمی اندازد.

قاسمی افزود:قرآن می گوید از گذشته درس بگیرومارا به عبرت گرفتن از تاریخ دعوت می کند چرا بعد از بعد از وفات پیامبرکارکشور اسلامی به جای رسید که همین مسلمانان از وزیر،عالم ،قاری،امیر،قاضی،بستگان همه درکوفه جمع شدندجگرگوشه همین پیغمبررا با آن وضع به خاک خون کشیدندواین عبرت عاشورا است کار بجای رسید که جلوی چشم مردم حرم پیغمبر را در کوچه بازاربردندوبه انها تهمت خارجی زدند و7 سال بعد از رحلت پیغمبر خواص طرفدارحق لغزدیدند.

این مقام نظامی با اشاره به اینکه امثال طلعه وزبیرکه هرکدام یک کتاب قطور سابقه افتخارات داشتندیادآورشد: اینها شدند جز سرمایه داران در زمان حضرت علی چون عده ای برایشان مقام مهم بود با حضرت علی درگیرشدندوکسانی بودند که دنیا را به آخرت ترجیح می دادندوحضرت علی ناچار به پذیرش 3 جنگ با آنان شد.

فرمانده سپاه ناحیه رضوانشهر گفت:کسانی که برای امام حسین نامه نوشتند خواص بودند وامام از لحن نامه فهمید که انها بخاطرمنافع دنیا این نامه را نوشتند وبخا طر همین حضرت مسلم فرستادکوفه وفرمود اگر وضعیت مناسب بود من می آیم؛ خوب از مسلم استقبال کردند ولی بعد با جنگ نرم خواص ازمسلم فاصله گرفتندودر 9محرم هیچ کس کنارمسلم نبود، اینها خواص طرفدار حق بودند که بد عمل کردندوحرف حق را نزدند .

وی با اشاره به اینکه درسال 88 هم همین خواص بودندکه فتنه کردند وبه انقلاب ضربه زدند تاکید کرد:درواقع فتنه گران از تئوری جین شارپ برای براندازی نظام استفاده کردند تا انقلاب را سرنگون کنند که با حضورمردم با بصیرت کشور عزیزمان درتاریخ 8و9 دی ماه به زباله دان تاریخ رفتند ولذا همه فتنه گران باید این را بداند مردم ایران هوشیار وبیدارند وکوش به فرمان رهبر عزیز ولی امر مسلمین جهان هستند. لذا بهتر است بجای فتنه گری خدمتگزارمردم باشند ومشکلات مردم را حل کنند واز تاریخ عبرت بگیرند.