طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ربابه ایزدی به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، منصوب شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، طی حکمی از سوی محمدتقی آشوبی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رباب ایزدی، سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه، منصوب شد.

رباب ایزدی، معاون حسابداری مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)، مدیرمالی مرکز آموزشی و درمانی رازی، مدیرمالی مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور و مدیر مرکز آموزشی و درمانی شفا را در کارنامه کاری، خود دارد.

پیش از این،  نجم اله طایفه، عهده دار این سمت بود.

همچنین با حکم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، عنایت‌اله همایی راد سرپرست مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه منصوب شد.

همایی راد، دکترای اقتصاد سلامت، عضو هیئت علمی دانشگاه و ریاست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت را در کارنامه کاری خود دارد.

پیش از این هانی رنجبر عهده دارد این مسئولیت بود.