ندای گیلان:فهرست نهایی کاندیداهای دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی در گیلان از سوی استانداری گیلان به فرمانداری ها ابلاغ شد

به گزارش ندای گیلان:اسامی که برای انتشار آگهی در اختیار فرمانداران 11 حوزه‌ مرکز اصلی انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت به شرح زیر است:

عنوان حوزه

نام و نام خانوادگی

کد نامزد

آستارا

بهمن – ابراهیمی جله کران

1214

آستارا

کیوان – اسدپور

1216

آستارا

خلیل – توشه

1242

آستارا

داریوش – حشمت

1246

آستارا

بختیار – حیدرنیا

1248

آستارا

ولی – داداشی

1249

آستارا

رضوان – دریابیان

1251

آستارا

حسین – دهزادگان

1254

آستارا

سخاوت – سلیمان نژادلمر

1257

آستارا

میثم – ضارب نیا

1262

آستارا

مسعود – طراری

1264

آستارا

عسگر – غنی

1265

آستارا

سیروس – فیاضی

1268

آستارا

جلیل – کریمی نژاد

1269

آستارا

غلامرضا – مرحباء

1276

آستارا

علیرضا – نعمتی

1279

آستانه اشرفیه

ریحانه – احمدی دهکاء

1214

آستانه اشرفیه

محمدعلی – ثابتی امیرهنده

1215

آستانه اشرفیه

عیسی – حسن پورگیلده

1216

آستانه اشرفیه

رضا – دوست جلالی

1241

آستانه اشرفیه

ابراهیم – رعنای رهبرخواه

1247

آستانه اشرفیه

محمدعلی – رمضانی دستک

1248

آستانه اشرفیه

محمد – شعبانی لسکوکلایه

1252

آستانه اشرفیه

سیدمهدی – صادق

1254

آستانه اشرفیه

محمدحسین – قربانی

1261

آستانه اشرفیه

اسماعیل – لطف پورآستانه

1262

آستانه اشرفیه

فاروق – نصرجلالی

1268

بندرانزلی

صادق – برزگربدر

1216

بندرانزلی

مهدی – جهاندوست خلخالی

1217

بندرانزلی

محمدرسول – خدادادیان نویر

1241

بندرانزلی

حسن – خسته بند

1242

بندرانزلی

رضا – خوش اقبال قرابائی

1245

بندرانزلی

فیروز – خوشحال کلویر

1246

بندرانزلی

حسن – دادرس راسته کناری

1247

بندرانزلی

ستار – رجبی

1249

بندرانزلی

مهدی – صدرا

1252

بندرانزلی

حسن – میرزاپور

1259

بندرانزلی

عزیزالله – هادی پورنوکنده

1262

بندرانزلی

محمود – هوشیار فرد

1264

بندرانزلی

مرتضی – یحیی پورمسروری

1265

رشت

سیدعلی – آقازاده دافساری

1214

رشت

سیدجواد – ابراهیمی دوابری

1216

رشت

محمدرضا – احمدی

1217

رشت

محمدرضا – اسرارپوش پیرسرائی

1218

رشت

فرشته – اکبرزاده کساری

1219

رشت

رضا – اکبری چیرانی

1241

رشت

سیده زهرا – امامی مویدی

1242

رشت

سیدمحمدمهدی – باکی هاشمی

1248

رشت

حسین – برومندسروندانی

1251

رشت

کامران – تقوی

1259

رشت

غلامعلی – جعفر زاده ایمن ابادی

1261

رشت

حامد – جعفری

1264

رشت

عبداله – حاتم زاده دهبنه

1267

رشت

محمد – حسن خواه

1271

رشت

محمدصادق – حسنی جوریابی

1272

رشت

علی – حسین پوربازارمجی

1274

رشت

فاطمه – حسین پورگنجارودی

1275

رشت

آصف – داداشی

1281

رشت

مهدی – رحم دل

1284

رشت

رحمن – رحمن زاد

1285

رشت

محمد – رحیم

1286

رشت

حمیده – رخشان نقلبری

1287

رشت

محمد – رضائیان کوچصفهان

1289

رشت

باب اله – زارع

1295

رشت

وحید – زارعی شریف

1296

رشت

محمدرضا – زیبائی

1298

رشت

اسماعیل – سنگ جوئی

1416

رشت

سیدهادی – سیدی گلسفیدی

1418

رشت

اسلام – شافعی نقلبری

1419

رشت

محمدرضا – شفیعی کاس احمدانی

1421

رشت

محمدحسین – ضمیریان

1427

رشت

محمدرضا – عباسی

1429

رشت

سید ولی الله – عظمتی

1451

رشت

عبدالوهاب – غریبی لاسکی

1456

رشت

محمد – غمزه سقالکساری

1458

رشت

مریم – فتحی فر

1459

رشت

نصرت اله – فرجادباستانی

1461

رشت

نعمت – فلیحی پیربستی

1462

رشت

خسرو – قربانی

1464

رشت

جواد – قربانی شمشادسرا

1465

رشت

مجید – قصاب زاده

1467

رشت

عاطفه – کوچکی جوبنی

1471

رشت

جبار – کوچکی نژاد

1472

رشت

علیرضا – مرادی

1474

رشت

سیدرضا – مطهری

1475

رشت

گداعلی – مقبول کردار

1476

رشت

غلامرضا – مقدسی

1478

رشت

سیدمهدی – مهدی زاده

1479

رشت

سیدجعفر – مهرابی شهرستانی

1481

رشت

معصومه – موسی زاده پاسکیابی

1485

رشت

ابوالقاسم – مینو

1486

رشت

مظفر – نامدارطالشانی

1487

رشت

سیدمحمدحسن – واحدی واعظ

1495

رشت

رحمان – یعقوبی کلاچاهی

1514

رودبار

حسین – آقاجانی

1214

رودبار

امید – ابراهیمی نصفچی

1215

رودبار

رضا – اکبرزاده

1216

رودبار

امین – بابائی

1217

رودبار

جهانبخش – جلوه قاضیانی

1218

رودبار

منوچهر – جمالی سوسفی

1219

رودبار

عطاء اله – حکیمی

1241

رودبار

رضا – رضائی زاده

1245

رودبار

آیت اله – رضائی نودهی

1246

رودبار

یزدان – سپرده سیدانی

1247

رودبار

عباس – صفائی چرئی

1249

رودبار

محرمعلی – ضیائی دفرازی

1252

رودبار

صابر – لطفی حاجی شیرکیا

1257

رودبار

حسین – مهربان کلشتری

1261

رودبار

محمد – میرزایی فتحکوهی

1264

رودسر و املش

دانیال – احمدیار

1214

رودسر و املش

ابراهیم – اسماعیلی لیما

1215

رودسر و املش

صادق – اکبری

1216

رودسر و املش

محمد – بنی مهدکیوانی

1217

رودسر و املش

مصطفی – حاکمی فر

1241

رودسر و املش

علی مرتضی – حسینیان

1246

رودسر و املش

بهمن – رئیسی نافچی

1248

رودسر و املش

محمدمهدی – رهبری

1249

رودسر و املش

اسدا… – عباسی

1256

رودسر و املش

محمد – علی جانی شوکی

1257

رودسر و املش

رضا – غلامی چماقستانی

1258

رودسر و املش

قاسم – فرج پورخاناپشتانی

1259

رودسر و املش

جابر – لطفی پوریاسوری

1267

رودسر و املش

مسعود – مجیدی

1268

رودسر و املش

محمدصادق – محمدی

1271

رودسر و املش

محمدحسین – میرزاآقائی چالکسرائی

1274

رودسر و املش

محمدتقی – نجف زاده شوکی

1275

صومعه سرا

شجاع – اسرارپوش پیرسرائی

1214

صومعه سرا

سعید – اسلام دوست کلیدبری

1215

صومعه سرا

سعید – باقری فرد

1216

صومعه سرا

فرزام – پوررمضان رودپشت

1217

صومعه سرا

معصومه – پورمحسن بلگوری

1218

صومعه سرا

مهدی – پورمیرزا

1219

صومعه سرا

مهرداد – پورنعمت نودهی

1241

صومعه سرا

ابراهیم – حبیب زاده تنکابنی

1242

صومعه سرا

حمید رضا – خصوصی ثانی

1245

صومعه سرا

جواد – دل زنده داراباتری

1246

صومعه سرا

سیدکاظم – دلخوش اباتری

1247

صومعه سرا

سعید – رحمت زاده پشتیری

1248

صومعه سرا

علی رضا – طالبی کلیدبری

1252

صومعه سرا

لیلا – غلامی دلیوند

1254

صومعه سرا

داود – نعمتی ضیابری

1256

طوالش و رضوانشهرو ماسال

مصلحت – آفتابی خطبه سرا

1214

طوالش و رضوانشهرو ماسال

سیدمحمد – اسحاقی کلوری

1215

طوالش و رضوانشهرو ماسال

عزیز – پورعزیزی بالاده

1241

طوالش و رضوانشهرو ماسال

علی – حسینی خطبه سرا

1246

طوالش و رضوانشهرو ماسال

علی – خندستانی

1247

طوالش و رضوانشهرو ماسال

احسن الله – رادمهر

1249

طوالش و رضوانشهرو ماسال

موسی – سعادتی طولارود

1254

طوالش و رضوانشهرو ماسال

محمود – شکری

1258

طوالش و رضوانشهرو ماسال

شهرام – شیرعلی نیا

1261

طوالش و رضوانشهرو ماسال

علی – عباسی خطبه سرا

1264

طوالش و رضوانشهرو ماسال

هومن – لطیفی

1267

طوالش و رضوانشهرو ماسال

فاطمه – نعمت جو

1271

طوالش و رضوانشهرو ماسال

حسین – نیرومندسیاهمرد

1272

طوالش و رضوانشهرو ماسال

منصور – یوسفی جولندان

1274

فومن و شفت

ناصر – اشرافی

1214

فومن و شفت

محمدمهدی – افتخاری

1215

فومن و شفت

خلیل – بهروزی فر

1217

فومن و شفت

رسول – جماعتی

1219

فومن و شفت

امیر – خوش کارسرابستانی

1245

فومن و شفت

صادق – رمضانی گل افزانی

1247

فومن و شفت

اردشیر – روحی ماسوله

1248

فومن و شفت

سامره – عاشوری چیرانی

1252

فومن و شفت

ناصر – عاشوری قلعه رودخانی

1254

فومن و شفت

سیدتقی – موسویان شالده

1256

فومن و شفت

کیوان – میرزائی فشالمی

1257

لاهیجان و سیاهکل

آرمین – آقاجان پور

1214

لاهیجان و سیاهکل

محمد – امیری میکال

1217

لاهیجان و سیاهکل

جهانگیر – حسن زاده

1246

لاهیجان و سیاهکل

سیدمسعود – حسینی

1247

لاهیجان و سیاهکل

نقی – حیدردوست

1249

لاهیجان و سیاهکل

معصومه – حیدری

1251

لاهیجان و سیاهکل

نعمت اله – علیجانی

1265

لاهیجان و سیاهکل

رسول – فرخی میکال

1268

لاهیجان و سیاهکل

علی – محرر

1274

لاهیجان و سیاهکل

ایرج – ندیمی

1278

لاهیجان و سیاهکل

ذبیح – نیک فر لیالستانی

1282

لاهیجان و سیاهکل

مجتبی – یوسفی نژادمقدم کیاسرائی

1285

لنگرود

محمد اسماعیل – احمدی سلوش

1214

لنگرود

حسن – اخگری

1216

لنگرود

احمد – اسماعیلی

1218

لنگرود

مهرداد – امین لیلی

1219

لنگرود

مهرداد – بائوج لاهوتی

1241

لنگرود

محمد – پوررضا

1242

لنگرود

سیدگل آقا – پورعباس کیائی

1245

لنگرود

محمود – دهگان

1248

لنگرود

حمید – رمضان پوردریاسری

1251

لنگرود

معصومه – شعبانی گورندانی

1257

لنگرود

عبدالرضا – شفائی

1258

لنگرود

یوسف – فلاحیان

1261

لنگرود

پرویز – محمدنژادقاضی محله

1264

لنگرود

مجید – مطلبی

1265

لنگرود

میثم – موسی پور

1267

لنگرود

علی – نقی نژاددیوشلی

1269

لنگرود

نرجس – نوبهاری لنگرودی

1271