ندای گیلان:فهرست نهایی کاندیداهای دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی در گیلان از سوی استانداری گیلان به فرمانداری ها ابلاغ شد

به گزارش ندای گیلان:اسامی که برای انتشار آگهی در اختیار فرمانداران ۱۱ حوزه‌ مرکز اصلی انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت به شرح زیر است:

عنوان حوزه

نام و نام خانوادگی

کد نامزد

آستارا

بهمن – ابراهیمی جله کران

۱۲۱۴

آستارا

کیوان – اسدپور

۱۲۱۶

آستارا

خلیل – توشه

۱۲۴۲

آستارا

داریوش – حشمت

۱۲۴۶

آستارا

بختیار – حیدرنیا

۱۲۴۸

آستارا

ولی – داداشی

۱۲۴۹

آستارا

رضوان – دریابیان

۱۲۵۱

آستارا

حسین – دهزادگان

۱۲۵۴

آستارا

سخاوت – سلیمان نژادلمر

۱۲۵۷

آستارا

میثم – ضارب نیا

۱۲۶۲

آستارا

مسعود – طراری

۱۲۶۴

آستارا

عسگر – غنی

۱۲۶۵

آستارا

سیروس – فیاضی

۱۲۶۸

آستارا

جلیل – کریمی نژاد

۱۲۶۹

آستارا

غلامرضا – مرحباء

۱۲۷۶

آستارا

علیرضا – نعمتی

۱۲۷۹

آستانه اشرفیه

ریحانه – احمدی دهکاء

۱۲۱۴

آستانه اشرفیه

محمدعلی – ثابتی امیرهنده

۱۲۱۵

آستانه اشرفیه

عیسی – حسن پورگیلده

۱۲۱۶

آستانه اشرفیه

رضا – دوست جلالی

۱۲۴۱

آستانه اشرفیه

ابراهیم – رعنای رهبرخواه

۱۲۴۷

آستانه اشرفیه

محمدعلی – رمضانی دستک

۱۲۴۸

آستانه اشرفیه

محمد – شعبانی لسکوکلایه

۱۲۵۲

آستانه اشرفیه

سیدمهدی – صادق

۱۲۵۴

آستانه اشرفیه

محمدحسین – قربانی

۱۲۶۱

آستانه اشرفیه

اسماعیل – لطف پورآستانه

۱۲۶۲

آستانه اشرفیه

فاروق – نصرجلالی

۱۲۶۸

بندرانزلی

صادق – برزگربدر

۱۲۱۶

بندرانزلی

مهدی – جهاندوست خلخالی

۱۲۱۷

بندرانزلی

محمدرسول – خدادادیان نویر

۱۲۴۱

بندرانزلی

حسن – خسته بند

۱۲۴۲

بندرانزلی

رضا – خوش اقبال قرابائی

۱۲۴۵

بندرانزلی

فیروز – خوشحال کلویر

۱۲۴۶

بندرانزلی

حسن – دادرس راسته کناری

۱۲۴۷

بندرانزلی

ستار – رجبی

۱۲۴۹

بندرانزلی

مهدی – صدرا

۱۲۵۲

بندرانزلی

حسن – میرزاپور

۱۲۵۹

بندرانزلی

عزیزالله – هادی پورنوکنده

۱۲۶۲

بندرانزلی

محمود – هوشیار فرد

۱۲۶۴

بندرانزلی

مرتضی – یحیی پورمسروری

۱۲۶۵

رشت

سیدعلی – آقازاده دافساری

۱۲۱۴

رشت

سیدجواد – ابراهیمی دوابری

۱۲۱۶

رشت

محمدرضا – احمدی

۱۲۱۷

رشت

محمدرضا – اسرارپوش پیرسرائی

۱۲۱۸

رشت

فرشته – اکبرزاده کساری

۱۲۱۹

رشت

رضا – اکبری چیرانی

۱۲۴۱

رشت

سیده زهرا – امامی مویدی

۱۲۴۲

رشت

سیدمحمدمهدی – باکی هاشمی

۱۲۴۸

رشت

حسین – برومندسروندانی

۱۲۵۱

رشت

کامران – تقوی

۱۲۵۹

رشت

غلامعلی – جعفر زاده ایمن ابادی

۱۲۶۱

رشت

حامد – جعفری

۱۲۶۴

رشت

عبداله – حاتم زاده دهبنه

۱۲۶۷

رشت

محمد – حسن خواه

۱۲۷۱

رشت

محمدصادق – حسنی جوریابی

۱۲۷۲

رشت

علی – حسین پوربازارمجی

۱۲۷۴

رشت

فاطمه – حسین پورگنجارودی

۱۲۷۵

رشت

آصف – داداشی

۱۲۸۱

رشت

مهدی – رحم دل

۱۲۸۴

رشت

رحمن – رحمن زاد

۱۲۸۵

رشت

محمد – رحیم

۱۲۸۶

رشت

حمیده – رخشان نقلبری

۱۲۸۷

رشت

محمد – رضائیان کوچصفهان

۱۲۸۹

رشت

باب اله – زارع

۱۲۹۵

رشت

وحید – زارعی شریف

۱۲۹۶

رشت

محمدرضا – زیبائی

۱۲۹۸

رشت

اسماعیل – سنگ جوئی

۱۴۱۶

رشت

سیدهادی – سیدی گلسفیدی

۱۴۱۸

رشت

اسلام – شافعی نقلبری

۱۴۱۹

رشت

محمدرضا – شفیعی کاس احمدانی

۱۴۲۱

رشت

محمدحسین – ضمیریان

۱۴۲۷

رشت

محمدرضا – عباسی

۱۴۲۹

رشت

سید ولی الله – عظمتی

۱۴۵۱

رشت

عبدالوهاب – غریبی لاسکی

۱۴۵۶

رشت

محمد – غمزه سقالکساری

۱۴۵۸

رشت

مریم – فتحی فر

۱۴۵۹

رشت

نصرت اله – فرجادباستانی

۱۴۶۱

رشت

نعمت – فلیحی پیربستی

۱۴۶۲

رشت

خسرو – قربانی

۱۴۶۴

رشت

جواد – قربانی شمشادسرا

۱۴۶۵

رشت

مجید – قصاب زاده

۱۴۶۷

رشت

عاطفه – کوچکی جوبنی

۱۴۷۱

رشت

جبار – کوچکی نژاد

۱۴۷۲

رشت

علیرضا – مرادی

۱۴۷۴

رشت

سیدرضا – مطهری

۱۴۷۵

رشت

گداعلی – مقبول کردار

۱۴۷۶

رشت

غلامرضا – مقدسی

۱۴۷۸

رشت

سیدمهدی – مهدی زاده

۱۴۷۹

رشت

سیدجعفر – مهرابی شهرستانی

۱۴۸۱

رشت

معصومه – موسی زاده پاسکیابی

۱۴۸۵

رشت

ابوالقاسم – مینو

۱۴۸۶

رشت

مظفر – نامدارطالشانی

۱۴۸۷

رشت

سیدمحمدحسن – واحدی واعظ

۱۴۹۵

رشت

رحمان – یعقوبی کلاچاهی

۱۵۱۴

رودبار

حسین – آقاجانی

۱۲۱۴

رودبار

امید – ابراهیمی نصفچی

۱۲۱۵

رودبار

رضا – اکبرزاده

۱۲۱۶

رودبار

امین – بابائی

۱۲۱۷

رودبار

جهانبخش – جلوه قاضیانی

۱۲۱۸

رودبار

منوچهر – جمالی سوسفی

۱۲۱۹

رودبار

عطاء اله – حکیمی

۱۲۴۱

رودبار

رضا – رضائی زاده

۱۲۴۵

رودبار

آیت اله – رضائی نودهی

۱۲۴۶

رودبار

یزدان – سپرده سیدانی

۱۲۴۷

رودبار

عباس – صفائی چرئی

۱۲۴۹

رودبار

محرمعلی – ضیائی دفرازی

۱۲۵۲

رودبار

صابر – لطفی حاجی شیرکیا

۱۲۵۷

رودبار

حسین – مهربان کلشتری

۱۲۶۱

رودبار

محمد – میرزایی فتحکوهی

۱۲۶۴

رودسر و املش

دانیال – احمدیار

۱۲۱۴

رودسر و املش

ابراهیم – اسماعیلی لیما

۱۲۱۵

رودسر و املش

صادق – اکبری

۱۲۱۶

رودسر و املش

محمد – بنی مهدکیوانی

۱۲۱۷

رودسر و املش

مصطفی – حاکمی فر

۱۲۴۱

رودسر و املش

علی مرتضی – حسینیان

۱۲۴۶

رودسر و املش

بهمن – رئیسی نافچی

۱۲۴۸

رودسر و املش

محمدمهدی – رهبری

۱۲۴۹

رودسر و املش

اسدا… – عباسی

۱۲۵۶

رودسر و املش

محمد – علی جانی شوکی

۱۲۵۷

رودسر و املش

رضا – غلامی چماقستانی

۱۲۵۸

رودسر و املش

قاسم – فرج پورخاناپشتانی

۱۲۵۹

رودسر و املش

جابر – لطفی پوریاسوری

۱۲۶۷

رودسر و املش

مسعود – مجیدی

۱۲۶۸

رودسر و املش

محمدصادق – محمدی

۱۲۷۱

رودسر و املش

محمدحسین – میرزاآقائی چالکسرائی

۱۲۷۴

رودسر و املش

محمدتقی – نجف زاده شوکی

۱۲۷۵

صومعه سرا

شجاع – اسرارپوش پیرسرائی

۱۲۱۴

صومعه سرا

سعید – اسلام دوست کلیدبری

۱۲۱۵

صومعه سرا

سعید – باقری فرد

۱۲۱۶

صومعه سرا

فرزام – پوررمضان رودپشت

۱۲۱۷

صومعه سرا

معصومه – پورمحسن بلگوری

۱۲۱۸

صومعه سرا

مهدی – پورمیرزا

۱۲۱۹

صومعه سرا

مهرداد – پورنعمت نودهی

۱۲۴۱

صومعه سرا

ابراهیم – حبیب زاده تنکابنی

۱۲۴۲

صومعه سرا

حمید رضا – خصوصی ثانی

۱۲۴۵

صومعه سرا

جواد – دل زنده داراباتری

۱۲۴۶

صومعه سرا

سیدکاظم – دلخوش اباتری

۱۲۴۷

صومعه سرا

سعید – رحمت زاده پشتیری

۱۲۴۸

صومعه سرا

علی رضا – طالبی کلیدبری

۱۲۵۲

صومعه سرا

لیلا – غلامی دلیوند

۱۲۵۴

صومعه سرا

داود – نعمتی ضیابری

۱۲۵۶

طوالش و رضوانشهرو ماسال

مصلحت – آفتابی خطبه سرا

۱۲۱۴

طوالش و رضوانشهرو ماسال

سیدمحمد – اسحاقی کلوری

۱۲۱۵

طوالش و رضوانشهرو ماسال

عزیز – پورعزیزی بالاده

۱۲۴۱

طوالش و رضوانشهرو ماسال

علی – حسینی خطبه سرا

۱۲۴۶

طوالش و رضوانشهرو ماسال

علی – خندستانی

۱۲۴۷

طوالش و رضوانشهرو ماسال

احسن الله – رادمهر

۱۲۴۹

طوالش و رضوانشهرو ماسال

موسی – سعادتی طولارود

۱۲۵۴

طوالش و رضوانشهرو ماسال

محمود – شکری

۱۲۵۸

طوالش و رضوانشهرو ماسال

شهرام – شیرعلی نیا

۱۲۶۱

طوالش و رضوانشهرو ماسال

علی – عباسی خطبه سرا

۱۲۶۴

طوالش و رضوانشهرو ماسال

هومن – لطیفی

۱۲۶۷

طوالش و رضوانشهرو ماسال

فاطمه – نعمت جو

۱۲۷۱

طوالش و رضوانشهرو ماسال

حسین – نیرومندسیاهمرد

۱۲۷۲

طوالش و رضوانشهرو ماسال

منصور – یوسفی جولندان

۱۲۷۴

فومن و شفت

ناصر – اشرافی

۱۲۱۴

فومن و شفت

محمدمهدی – افتخاری

۱۲۱۵

فومن و شفت

خلیل – بهروزی فر

۱۲۱۷

فومن و شفت

رسول – جماعتی

۱۲۱۹

فومن و شفت

امیر – خوش کارسرابستانی

۱۲۴۵

فومن و شفت

صادق – رمضانی گل افزانی

۱۲۴۷

فومن و شفت

اردشیر – روحی ماسوله

۱۲۴۸

فومن و شفت

سامره – عاشوری چیرانی

۱۲۵۲

فومن و شفت

ناصر – عاشوری قلعه رودخانی

۱۲۵۴

فومن و شفت

سیدتقی – موسویان شالده

۱۲۵۶

فومن و شفت

کیوان – میرزائی فشالمی

۱۲۵۷

لاهیجان و سیاهکل

آرمین – آقاجان پور

۱۲۱۴

لاهیجان و سیاهکل

محمد – امیری میکال

۱۲۱۷

لاهیجان و سیاهکل

جهانگیر – حسن زاده

۱۲۴۶

لاهیجان و سیاهکل

سیدمسعود – حسینی

۱۲۴۷

لاهیجان و سیاهکل

نقی – حیدردوست

۱۲۴۹

لاهیجان و سیاهکل

معصومه – حیدری

۱۲۵۱

لاهیجان و سیاهکل

نعمت اله – علیجانی

۱۲۶۵

لاهیجان و سیاهکل

رسول – فرخی میکال

۱۲۶۸

لاهیجان و سیاهکل

علی – محرر

۱۲۷۴

لاهیجان و سیاهکل

ایرج – ندیمی

۱۲۷۸

لاهیجان و سیاهکل

ذبیح – نیک فر لیالستانی

۱۲۸۲

لاهیجان و سیاهکل

مجتبی – یوسفی نژادمقدم کیاسرائی

۱۲۸۵

لنگرود

محمد اسماعیل – احمدی سلوش

۱۲۱۴

لنگرود

حسن – اخگری

۱۲۱۶

لنگرود

احمد – اسماعیلی

۱۲۱۸

لنگرود

مهرداد – امین لیلی

۱۲۱۹

لنگرود

مهرداد – بائوج لاهوتی

۱۲۴۱

لنگرود

محمد – پوررضا

۱۲۴۲

لنگرود

سیدگل آقا – پورعباس کیائی

۱۲۴۵

لنگرود

محمود – دهگان

۱۲۴۸

لنگرود

حمید – رمضان پوردریاسری

۱۲۵۱

لنگرود

معصومه – شعبانی گورندانی

۱۲۵۷

لنگرود

عبدالرضا – شفائی

۱۲۵۸

لنگرود

یوسف – فلاحیان

۱۲۶۱

لنگرود

پرویز – محمدنژادقاضی محله

۱۲۶۴

لنگرود

مجید – مطلبی

۱۲۶۵

لنگرود

میثم – موسی پور

۱۲۶۷

لنگرود

علی – نقی نژاددیوشلی

۱۲۶۹

لنگرود

نرجس – نوبهاری لنگرودی

۱۲۷۱