بیش از 3806 تن برگ سبز چای طی چین اول در شهرستان شفت از چایکاران خریداری شد.

ندای گیلان-مائده احمدی:چین اول چای در شهرستان شفت از چهارم اردیبهشت شروع ودرتاریخ اول خرداد ۱۴۰۰خاتمه یافت، مجموع خریدبرگ سبز چای از ۶واحد تولیدی و سه شعبه خرید۳۸۰۶ تن بوده که ۷۵درصد درجه یک و۲۵درصد درجه دو، باارزش اقتصادی ۲۳میلیاردو۶۹۷میلیون تومان، از این مبلغ ۷۵درصد قدرالسهم کارخانجات یعنی ۱۷میلیارد و ۷۲۲  میلیون تومان،و۲۵درصد قدرالسهم دولت به میزان ۵میلیارد و ۹۲۵میلیون تومان می باشد.

لازم به ذکر است قدرالسهم دولت در چین اول کامل پرداخت و به حساب چایکاران عزیز واریز شده است،از قدرالسهم کارخانه ها ۵۰درصدتاکنون پرداخت شده است، میزان چای خشک استحصالی ۸۵۷تن می باشد.

شایان ذکراست هر کیلوگرم برگ درجه یک۶۶۹۰تومان، وهر کیلو برگ سبز درجه دو ۴۷۸۱تومان از سوی شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۰تعیین شده است.

  • نویسنده : مائده احمدی