ندا پلاس:نشستن روی «پله های اسپانیایی» در قلب شهر رم ایتالیا که به واسطه فیلم «تعطیلات رمی» شهرت جهانی پیدا کرده بین ۱۶۰ تا ۴۰۰ یورو (۲٫۱ میلیون تا ۵٫۳ میلیون تومان) جریمه همراه دارد، بر اساس بخشنامه ای جدید، ۱۳۵ «پله های اسپانیایی» به دلیل ایجاد مانع و آسیب رسیدن به پله ها، باید […]

ندا پلاس:نشستن روی «پله های اسپانیایی» در قلب شهر رم ایتالیا که به واسطه فیلم «تعطیلات رمی» شهرت جهانی پیدا کرده بین ۱۶۰ تا ۴۰۰ یورو (۲٫۱ میلیون تا ۵٫۳ میلیون تومان) جریمه همراه دارد، بر اساس بخشنامه ای جدید، ۱۳۵ «پله های اسپانیایی» به دلیل ایجاد مانع و آسیب رسیدن به پله ها، باید تنها محل عبور گردشگران باشد.