در راستای اقدامات فرماندار رشت و تاکید نماینده عالی دولت در شهرستان مبنی بر لزوم طی مراحل قانونی طرح سوال و استیضاح، دادستانی رشت نیز بر این تصمیم مهر تائید زده و دستور ادامه کار شهردار را صادر نمود.

به گزارش ندای گیلان از رشت،عملکرد شورای شهر پیربازار برای عزل شهردار این شهر طی روزهای اخیر به یکی از موضوعات سطح اول رسانه های استان تبدیل شده است.

روز گذشته بود که روابط عمومی فرمانداری رشت با صدور یک اطلاعیه رسمی موضوع استیضاح و عزل شهردار پیربازار را غیرقانونی اعلام کرد و تاکید کرد با توجه به نقض قوانین در طی روند استیضاح شهردار پیربازار و عدم تایید مصوبات مرتبط در هیات تطبیق شهرستان، شهردار فعلی پیربازار بعنوان شهردار قانونی شهر تلقی و هرگونه مصوبه یا مصوبات استیضاح و طرح سوال از شهردار بدون طی مراحل قانونی و تایید هیات تطبیق فاقد اعتبار خواهد بود.

پیگیری های دیارمیرزا حاکی از این است که در راستای اقدامات فرماندار رشت و تاکید نماینده عالی دولت در شهرستان مبنی بر لزوم طی مراحل قانونی طرح سوال و استیضاح، دادستانی رشت نیز بر این تصمیم مهر تائید زده و دستور ادامه کار شهردار را صادر نمود.

براساس این گزارش، اعضای شورای شهر پیربازار که با دستور موقت دیوان عدالت اداری روی کار آمده اند، تمام اقداماتشان باید در چارچوب دستور صادره موقت باشد و نمی توانند اقداماتی دائمی نظیر عزل و نصب شهردار را انجام دهند.