رضا رسولی با اظهار امیدواری در فعالیت کارگزار شهرداری و پروژه بازآفرینی تصریح کرد: بازگشایی محور۱۶ متری اقتصاد در مسیر پیاده راه مرکزی شهر یک بحث حیاتی است که نیازمند آزادسازی تعداد معدودی از تملک هاست.
رضا رسولی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت در جلسه بازآفرینی شهر رشت بیان داشت: رشت ابتدا در حوزه بازآفرینی شهر پیشرو بوده است. اقدامات کالبدی و سخت افزاری باید فعالیت اقتصادی اجتماعی داشته باشد تا اتفاقات مدنظر بازآفرینی به طور واقعی به وقوع بپیوندد.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت در راستای بازآفرینی پیاده راه تصریح کرد: ما نتوانستیم در زمینه اقتصادی و فعالیتهای الگوی اقتصادی این پروژه تغییری ایجاد کنیم. در گام اول بیشتر به تکمیل فعالیت ها و تک بناها ورود کردیم.

وی افزود: با ایجاد یک سری الگوها و مشوقات برای مدیریت کاربری بازار باید مدیریت الگویی عملکردی ایجاد کرد.

رسولی در راستای تکمیل پروژه پیاده راه تصریح کرد: در حال حاضر تمرکز ما در ساغریسازان است بحث سنگ فرش را تکمیل کردیم و کارگزار در حال تعریف یک سری بحث ها و پروژه های مبتنی بر گردشگری است.

رضا رسولی با اظهار امیدواری در فعالیت کارگزار شهرداری و پروژه بازآفرینی تصریح کرد: بازگشایی محور۱۶ متری اقتصاد در مسیر پیاده راه مرکزی شهر یک بحث حیاتی است که نیازمند آزادسازی تعداد معدودی از تملک هاست.

وی با تاکید بر عملکرد مطلوب از سوی شورا و شهرداری در پروژه بازآفرینی یادآور شد: اگر اقتصاد شهروندان تامین شود خود شهروندان با پرداخت عوارض نوسازی کمک رسان شهرداری در اجرای پروژه های بازآفرینی خواهند شد.