مدیر کل راه آهن شمال 2 در گفتگو با ندای گیلان با بیان اینکه قطار رشت-مشهد قبلا در هفته ،یک قطار بود و آن را به یک روز درمیان یک قطار افزایش دادیم گفت: تا بحال پنجمین قطار گردشگری با ظرفیت ۳۲۰ مسافر در هر سرویس وارد رشت شده است.

علی خدایی مدیر کل راه آهن شمال 2 در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان در رشت و در خصوص برنامه راه آهن برای سفرهای تابستانه اظهار داشت: بدلیل تعطیلی تابستان ظرفیت روزانه قطار رشت-تهران و بلعکس را۹۲ نفر در هر سرویس افزایش دادیم.

وی گفت :اگر متقاضی بیشتری هم‌ باشد آمادگی برای افزایش ظرفیت بیشتر هم وجود دارد.

علی خدایی افزود:قطار رشت-مشهد قبلا درهفته ،یک قطار بود و آن را به یک روز درمیان یک قطار افزایش دادیم و تابحال پنجمین قطار گردشگری باظرفیت ۳۲۰ مسافر در هر سرویس وارد رشت شده است.