در راستای صدور شناسه برای شهرداری های تازه تاسیس از جمله پیربازار، با پیگیری های مستمر سجاد علیپور شهردار این شهر در وزارت کشور شناسه شهر پیربازار صادر گردید.
به گزارش ندای گیلان از رشت، در راستای صدور شناسه برای شهرداری های تازه تاسیس از جمله پیربازار، با پیگیری های مستمر سجاد علیپور شهردار این شهر در وزارت کشور شناسه شهر پیربازار صادر گردید.
زین پس این شهرداری می تواند افتتاح حساب کرده و عملیات های اجرایی و عمرانی و همچنین صدور پروانه های ساختمانی و دریافت سایر عوارض را آغاز نماید.