دانشجو مطالبه گر در مقابل نابهنجاری ها سکوت نمی کند و منفعل عمل نمی کند و اگر بتوانیم این روحیه مطالبه گری در عین قانون و احترام را ترویج دهیم، قطعا در توسعه سیاسی و اجتماعی گام مهمی برداشته ایم.

یادداشت: سجاد مصلحی خبرنگار و فعال رسانه ای
از دیدگاه مسئولان دانشجویان یکی از اصلی ترین سرمایه های انسانی کشور برای دستیابی به شاخصه های توسعه و پیشرفت جامعه محسوب می شوند اما بدون شک پیشرفت این شاخصه ها بدون برنامه ریزی هدفمند محقق نمی شوند.

شاید تعداد کثیری از دانشجویان دلیل نامگذاری ۱۶ آذر بنام روز دانشجو را ندانند اما ۳ دانشجو آزادی خواه و عدالت طلب در سال ۱۳۳۲ در جریان سفر نیکسون معاون رئیس جمهور کشورِ عامل کودتا ۲۸ مرداد، به خاک و خون غلتیدند.

بدون شک مشکلات اقتصادی را می‌توان بزرگترین گره ذهنی دانشجویان جامعه قلمداد کرد و مشکلات معیشتی و هزینه های جاری دانشجویی شاید مجال تفکر به دانشجو را ندهند ‌و عامل موثر در کم‌رغبتی دانشجویان به ادامه تحصیل و صرفا مدرک گرایی باشد.

دانشجو امروزی از گوش کردن به صحبت های مسئولین در نشست های بعضا کسل کننده خسته شده و مترصد یک تریبون برای بیان درد و دل های خود با مسئولین است و صرفا نه در مراسمات روز دانشجو بلکه در طول سال تحصیلی انتظار ارتباط دو سویه را دارد.

دانشجو مطالبه گر در مقابل نابهنجاری ها سکوت نمی کند و منفعل عمل نمی کند و اگر بتوانیم این روحیه مطالبه گری در عین قانون و احترام را ترویج دهیم، قطعا در توسعه سیاسی و اجتماعی گام مهمی برداشته ایم.

در کنار موارد فوق، دانشجو صرفا فقط یک گوش برای گفتن نمی خواهد و فرصت برای بیان مطالبات یک طرف اما دانشجو تا زمانی که طعم اثر مطالبه خود از مسئول را نچشد رمقی برای بیان مطالبات ثانویه خود نخواهد داشت.