موی تای گیلان
دختر تالشی بر سکوی سوم مسابقات قهرمانی موی تای کشور ایستاد ۱۹ تیر ۱۳۹۷
در وزن 63.5 کیلوگرم؛

دختر تالشی بر سکوی سوم مسابقات قهرمانی موی تای کشور ایستاد

حنانه یونس نژاد بانوی رزمی کار گیلانی در مسابقات موی تای قهرمانی کشور درخشید.