تغییر ساعت رسمی
تغییر ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ سه شنبه ۳۰ شهریور 30 شهریور 1400
بنا به قانون تغییر ساعت رسمی کشور:

تغییر ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ سه شنبه ۳۰ شهریور

ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴ امشب سه شنبه ۳۰ شهریور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.