دکتر مختار جباری در خصوص سلسله گفتگوهای شنبه های ندای گیلان با بانوان موفق نوشت:بايد به انعكاس بسنده نكرد و واكاوى در مورد بسترهاى شكل گيرى رويداد ، علل وقوع رويداد و در نهايت پيامدهاى رويداد نيز بايد انجام پذيرد كه اين مرحله خود به خود تحليل رويداد را شكل ميدهد.

به گزارش ندای گیلان،دکتر مختار جباری،مدرس و صاحب نظر در حوزه مباحث اجتماعی، فرهنگی در یادداشتی پیرامون سلسله گفتگوهای شنبه های ندای گیلان با زنان موفق که توسط نوشین میربلوک ، خبرنگار  حوزه زنان و خانواده ندای گیلان تهیه می شود، نوشت:

گزارشات رویداد محور اساساً ترکیبى از خبر ، تحلیل و در نهایت هنجار محور هستند. هر رویدادى به ماهو رویداد قابلیت انعکاس را دارد ، در عین حال باید به انعکاس بسنده نکرد و واکاوى در مورد بسترهاى شکل گیرى رویداد ، علل وقوع رویداد و در نهایت پیامدهاى رویداد نیز باید انجام پذیرد که این مرحله خود به خود تحلیل رویداد را شکل میدهد.

آخرین مرحله مرحله هنجار محورى رویداد است. موفقیت بانوان یک رویدادى است که در متن و بطن خود حاوى پیامى براى جامعه بانوان است و این پیام همان هنجار محورى در گزارشات رویداد محور است.

با این توضیحى که عرض کردم این گزارشات خود به خود مرحله اول ( انعکاس رویداد) و مرحله سوم ( هنجار محورى) را دارد فقط باید واکاوى رویداد قدرى بیشتر پردازش شود.

چالش هاى پیش رو عموماً چند دسته هستند:
١- چالش هاى ذهنى : مانند مولفه هاى فرهنگى بازدارنده ، ساختار هاى حقوقى که ناظر بر حق و حقوق بانوان است ، سیاست گذارى هاى فرهنگى و اجتماعى و …
٢- چالش هاى عینى: مانند سطح اشغال حوزه هاى مدیریتى توسط بانوان در استان، بودجه ها و امکانات لجستیک براى بانوان و….
خوشبختانه در موضوع اول یعنى چالش هاى ذهنى در گیلان بخصوص در بخش مولفه هاى فرهنگى و اجتماعى شرایط مطلوب ترى حاکم است . در استان گیلان بیشترین چالش ها در حوزه چالش هاى عینى است.

انسان موجودی اجتماعی ویادگیرنده است،همچنین رفتار هاى اجتماعى قابلیت انتشار و عمومى شدن را دارند .براى قابلیت انتشار رفتار هاى اجتماعى و عمومى کردن آن بى تردید گسترش آگاهى نقش اول را دارد .

گزارشات مربوط به بانوان موفق به نوعى عمومى سازى موفقیت بانوان است و این عمومى سازى خود به خود هم سطح آگاهى و هم سطح رفتارى جامعه را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

ایران فعلى در مسیرى قرار دارد که بانوان تعیین کننده بسیارى از تحولات اجتماعى و فرهنگى هستند.