فرماندار فومن در حال بازدید از مزارع خشک شده برنج در روستای خرم بیشه

فرماندار فومن در حال بازدید از مزارع خشک شده برنج در روستای خرم بیشه

فرماندار فومن در حال بازدید از مزارع خشک شده برنج در روستای خرم بیشه