مشاور کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری گفت : شوراها و نمایندگان ان باید نقش نظارتی بر عملکرد مدیریت شهری را داشته باشند و به عنوان مهمترین عامل در اداره شهر در مدیریت شهری منافع شهروندان را تضمین کنند.

کارشناس برنامه ریزی شهری و محیط زیست در گفتگو با ندای گیلان مطرح کرد : شهر پویا و شهر پیشرو شهری است که تمام اجزا آن در راستای همکاری با هم حرکت کنند و هماهنگی بین کارکردها می تواند در اثربخشی و مطلوبیت عناصر شهری تاثیرگذار باشد .
مشاور کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت  گفت : توصیه تخصصی که در مباحث شهری به کاندیداهای محترم شورا دارم این است که نگاه به شهر به صورت سیستمی  و با رویکرد مدیریت مشارکتی باشد و از انجا که شهر یک سیستم منسجم و پویا و متعلق به همه شهروندان است باید در حقیقت نماینده شورای شهر نماینده همه گروهها و اقشار مختلف و تمامی شهروندان باشد با ایجاد همدلی و همسویی بتواند مشارکت تمام گروههای اجتماعی و جنسیت چه زن و چه مرد را در پویایی فضای شهری همراهی کند و همگام با همه رشتوندان به شوی شهر زیست پذیر حرکت کند
این کارشناس آمایش شهری اظهار کرد :  در هدف گذاریها نباید فقط به بیان کلیات پرداخت بلکه باید با نیازسنجی واقع.ی و درک درست از وضع موجود در پهنه های شهری با برنامه ریزی در سطح و مقیاس محله به محله سبب ارایه طرحهایی شد که توسعه محله محور و توجه به جزییات را در بردارند زیرا وقت آن رسیده  که شهرمان در محلات تغیرات راحس کند و با درکنار هم قراردان هر محله بتوان توسعه پایدار هر ناحیه شهری را به دنبال داشت باید بین فعالیتها کاربری ها و محیط و پهنه شهری یک تعادل ایجاد کنیم .
مشاور کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری گفت : شوراها و نمایندگان ان باید نقش نظارتی بر عملکرد مدیریت شهری را داشته باشند و به عنوان مهمترین عامل در اداره شهر در مدیریت شهری منافع شهروندان را تضمین کنند فقط مدیریت شهری در سطح شهرداری معنا ندارد بلکه باید در همه سطوح اجتماعی فرهنگی اقتصادی رفاهی و آموزشی بهداشتی کالبدی محیط زیست به بررسی پرداخته کمبودها و نیازها  و نارسایی ها را شناسایی کرده و جهت حل آن راهکارهای کاربردی ارایه شود در این مسیر باید از پتانسیل تخصص های برنامه ریزی شهری طراحی شهری مدیریت شهری و شهرسازی و برنامه ریزی منطقه ایی استفاده نمود تا بتوان در ارایه خدمات به شهروندان با کیفیت مناسب موثر بود .
عضو نخبه باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان گفت : وعده های انتخاباتی شوراها و برنامه ها و طرح های آنها باید منطبق بر وظایف اصلی شوراها باشد به گونه ایی که تجانس موجود در این دو بتواند تغییرات مثبت و مفیدی را در زندگی شهروندان فراهم سازد و این خود سبب ارایه خدمات مبتنی بر کیفیت مطلوب می شود و شهر را مکانی برای زیست بهتر افراد می سازد.
مطالبی در پایان تاکید داشت : باید نگاه اعضای شورای شهر برنگرش مدیریت واحد شهری تاکید داشته باشد این امر مهم نیازمند پیگیری مستمر شورای شهر با تمام سازمانهای متولی امر مدیریت شهر است که خود سبب هماهنگی بین سازمانی جهت تسهیل دریافت و اقدام یکپارچه می باشد باید به این مسئله توجه کنند که هماهنگی بین سازمان های خدماتی و دستگاههای موثر در اداره شهر برای بهره برداری بهینه از منابع و پرهیز از فعالیتهای موازی لازمه موفقیت مدیریت شهری است.