یادداشت-نوشین میربلوک:چند روزی است که در فضای مجازی شاهد اعتراضات مردم گیلان نسبت به پخش سریالی بنام وارش از شبکه ۳سیما هستیم.البته اولین بار نیست که در تولید سریال های آبکی رسانه به اصطلاح ملی کشور شاهد این دست بی فکری و توهین و البته ناآگاهی از فرهنگ غنی گیلان و گیلانیان را شاهدیم.ولی اینبار […]

یادداشت-نوشین میربلوک:چند روزی است که در فضای مجازی شاهد اعتراضات مردم گیلان نسبت به پخش سریالی بنام وارش از شبکه ۳سیما هستیم.البته اولین بار نیست که در تولید سریال های آبکی رسانه به اصطلاح ملی کشور شاهد این دست بی فکری و توهین و البته ناآگاهی از فرهنگ غنی گیلان و گیلانیان را شاهدیم.ولی اینبار بطرز بسیار مغرضانه وتوهین آمیزی علاوه برگویش،فرهنگ و منش وتمام صفات نیکو وبرازنده گیلانهای شریف و بافرهنگ دستاویزمجموعه درجه چندمی تلویزیون و کارگردانی بیسواد و غیر حرفه ای قرارمیگیرد.
متاسفانه درساختار ضعیف این سریال هرچقدر به دنبال نکته مثبت ودر خورشان گیلانی های عزیز میگردیم بجزمتهم شدن به بی قیدی،بی غیرتی و قومی منفعل وعقب مانده چیزی عایدمان نمیشود.چگونه ممکن است در قاب رسانه ملی دراین روزها که کشور بیشتر از همیشه به اتحاد وهمدلی اقوام نیاز دارد
اینچنین به تفرقه افکنی قومی وزیر سوال بردن قوم دلیر وبااصالت گیلان اصرار میورزد؟

این همه بی خردی تنهامیتواندریشه در نااگاهی وعدم شناخت داشته باشد.تعدادی بازیگربا لهجه عجیب وغریب منتسب به گیلانی و کارگردانی که هرگز گمان نمیکنم یک جلد کتاب حتی درباره جغرافیای گیلان خوانده باشد اثری سخیف را به خورد مردمی میدهند که حداقل به اندازه سفری چند روزه به شهرهای این استان از فرهنگ غنی و شاخص آنها آگاهی دارند.
تکرار الفاظ زشتی چون بی‌ غیرت،ترسو و بی قید نشان دادن مردم گیلان کاملا از اصول اخلاقی بدور بوده و جز حس انزجار و خشم برای مردم این استان نتیجه دیگری نداشت.
تمامی دست اندرکاران این مجموعه یک عذرخواهی بزرگ به گیلان بدهکارند و باید پخش این سریال که جز توهمات دوراز واقعیت و بی اصل وریشه چیزی در چنته ندارد متوقف شود.

  • نویسنده : نوشین میربلوک