جمعی از روسا و مدیران سازمان صدا و سیما، صبح امروز دوشنبه، با رهبر انقلاب، دیدار کردند.

انقلاب12 امروز1 (1)امروز2 امروز3امروز4 امروز5 امروز6امروز9 انقلاب9انقلاب13 امروز امروز1