روزنامه های گیلان،امروز با خبرهای مختلفی از جمله کاهش زباله در رشت به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به گیشه روزنامه فروشی ها آمدند.