در حکمی از سوی مدیرعامل سازمان؛ محمدرضا صفری به عنوان مدیر توسعه روابط با کشورهای حوزه خزر منطقه آزاد انزلی منصوب شد.

،در حکمی از سوی روزبهان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان  منطقه آزاد انزلی، محمدرضا صفری به عنوان « مدیر توسعه روابط با کشورهای حوزه خزر» منصوب شد.

صفری دانش آموخته دیپلماسی تجاری بوده و پیش از این سرپرست مدیریت توسعه روابط سازمان بود.