برداشت شن و ماسه از رودخانه گشت رودخان

برداشت شن و ماسه از رودخانه گشت رودخان