قطع راه دسترسی اصلی گشت رودخان در روستای سیدسرا آبان 1402

قطع راه دسترسی اصلی گشت رودخان در روستای سیدسرا آبان 1402

قطع راه دسترسی اصلی گشت رودخان در روستای سیدسرا آبان 1402