مسیر دسترسی پل منطقه کمال محله به رستم کوه هر سال در فصل بارندگی قطع می شود-منبع عکس|:کانال گشت رودخان

مسیر دسترسی پل منطقه کمال محله به رستم کوه هر سال در فصل بارندگی قطع می شود-منبع عکس|:کانال گشت رودخان