ارزش های اخلاقی به هیچ وجه مولفه های دست وپاگیری نیستندبلکه چارچوبی را در حفظ شان انسانیت تعریف میکنند.باتوجه به آسیب های جدی وبعضا مخرب شبکه های اجتماعی و فضای مجازی که متاسفانه ازاین ابزار رسانه ای بیشتر دراین سمت وسو استفاده میشود

یادداشت:نوشین میربلوک:کاهش تمایل به قیدهای اخلاقی جامعه وارزش ها هشداری جدی ست که آینده ای پرچالش وپرازتنش را نشان میدهد.

نظم اجتماعی ،اخلاق مداری و رعایت حق وحقوق افراد،ارزش هایی هستند که متاسفانه شاهد کمرنگ شدن آنها در جامع امروزهستیم.

“اخلاق” در جامعه مسله ای است که مدام باید تکرار شود ،البته بدورازشعارزدگی وکلیشه هایی که مردم را دچاردلزدگی کند.

یکی از معضلات رو به رشد این روزها سیر نزولی ارزشها و اصول اخلاقی است که بخاطراستفاده نادرست از دنیای مجازی ارتباطات ومراوده های اجتماعی را نسبت به هم دچار تنش وتزللل کرده است.

به دلیل تغییر دیدگاه ودگردگونی شخصیت ها روش درست زندگی به چالش کشیده میشود وانسان ها ازهم فاصله میگیرند،تاجایی که گاهی به جایگزین کردن خانواده ، بهترین دوستان و اطرافیان خود هستند .

ارزش های اخلاقی به هیچ وجه مولفه های دست وپاگیری نیستندبلکه چارچوبی را در حفظ شان انسانیت تعریف میکنند.باتوجه به آسیب های جدی وبعضا مخرب شبکه های اجتماعی و فضای مجازی که متاسفانه ازاین ابزار رسانه ای بیشتر دراین سمت وسو استفاده میشود ،باید آگاه بود به درجه ای از دانایی رسید که فرهنگ واخلاق را درگرو چند عکس وکلیپ ویا نشر اخبارکذب نبازیم.

خانواده رکن اصلی هر جامعه است وجامعه ای باخلاق وارزش های انسانی درگرو خانواده هایی با حفظ کرامت انسانی است.

الگوهای های رفتاری مناسب میتوانند نقش موثری دراین بستر داشته باشند،مطالعه وبالابردن سطح آگاهی افراد میتواند بسیار تاثیر گذار باشد.
گسترش بی اخلاقی نوعی مرگ خاموش فرهنگ واصالت است و بیماری مهلکی که میتواند بنیان یک جامعه را نابود کند.

فعالیت های اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی را تحت شعاع خود قرارمی دهد.
اگر مسئولین نسبت به این آفت بی تفاوت باشند واحساس کنند همه چیز خوب است ،هرگز نواقص وکاستی ها برطرف نمیشود وبرنامه ای جهت حل مشکلات واصلاح آن ارائه نمیشود.لذا باید با حساسیت بیشتری به این مقوله مهم اجتماعی پرداخت وبرایش راهکار نشان داد ، تامسیر جامعه به بیراهه نرود.

گسترش بیکاری ، فقر و کمبود رفاه واجتماعی نیز از دیگر مولفه های تشدید خشونت ها و ناهنجاری های اجتماعی در این روزهای جامعه ما است.

تزلزل اخلاق عمومی که به عنوان نمونه در عادی شدن دروغگویی و ریاکاری به عنوان روشی برای بقای اجتماعی و کاستن از آسیب های شخصی نمود یافته، حاصل مرگ خاموش ارزش های و اصولی است که ازآن بعنوان تمدن و فرهنگ ایرانی همیشه یاد میشود.

امید است با کمی تامل و پرداختن به این مقوله مهم
شاهد جامعه ای همواره اخلاق مدار باشیم.

  • نویسنده : نوشین میربلوک