نقی هدایتی رئیس هیئت کشتی استان گیلان با صدور حکمی رئیس این هیئت ورزشی در فومن را منصوب کرد.

به گزارش ندای گیلان از فومن،با حکم نقی هدایتی رئیس هیئت کشتی استان گیلان ،سید ابراهیم خامسی به عنوان رئیس این هیئت ورزشی در فومن منصوب شد.

خامسی سال گذشته نیز این سمت را بر عهده داشت .

ابراهیم خامسی قهرمان اسبق کشتی شهرستان و از قاریان ممتاز قرآن کریم است.