نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقطاسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند

به گزارش ندای گیلان، اسامی نهایی نمازدهای انتخابات شورای شهر لولمان به شرح زیر اعلام شد.
1- آقای محمدتقی آبادگرچهارده مشهور به بشیر فرزند عباس کد نامزد 15
2-آقای یاسر آذرپرند فرزند محمدعلی کد نامزد 16
3- خانم مریم اسپرهم فرزند قربانعلی کد نامزد 17
4- آقای غلامرضا اسمعیلی طارمسری فرزند شعبانعلى کد نامزد 18
5- خانم مهدیه اورلی فرزند محسن کد نامزد 19
6-آقای محمد باهری مقدم مشهور به شعبان فرزند موسی کد نامزد 21
7- خانم سیده مریم پاک زادسلکی سری مشهور به خانوم شهردار فرزند سیدفاضل کد نامزد 24
8- آقای علیرضا پاکزادکرباسدهی فرزند صفر کد نامزد 25
9- خانم رقیه تیغ نوردکورکاء فرزند اکبر کد نامزد 26
10- آقای سیدمحمود حسینی رشت آبادی فرزند سید جمال کد نامزد 27
11- آقای عباس حیدری پیربستی فرزند ربیع کد نامزد 28
12- آقای علیرضا رازقی پیربستی مشهور به حمید فرزند فتحعلی کد نامزد 29
13- آقای سیدمحمد رزازرزاقی فرزند سیدنظام کد نامزد 41
14- آقای محسن رنجبرپیربستی فرزند غلامحسین کد نامزد 42
15- آقای امین زمانی رودبارکی مشهور به مهندس امین فرزند فرامرز کد نامزد 45
16- آقای حسین زمانی رودبارکی مشهور به فرزاد فرزند محمد کد نامزد 46
17- آقای شهرام زمانی رودبارکی فرزند محمد کد نامزد 47
18- آقای مهدی سماوی رشت آبادی فرزند حسین کد نامزد 48
19- آقای حسینعلی عبادتی رودبارکی مشهور به حسین عبادتی فرزند احمد کد نامزد 49
20- خانم رقیه مرزداررودبارکی مشهور به مژده فرزند ابراهیم کد نامزد 51
21- آقای مصطفی مهربان رشت آبادی فرزند حسین علی کد نامزد 52
22- آقای عیسی موقری رودبارکی فرزند سلطان علی کد نامزد 54