فرماندار رشت ضمن تمجید از معرفی بانوان موفق گیلانی در شنبه های ندای گیلان با زنان موفق،گفت:معرفی و دیده شدن این بانوان در خودباوری بانوان نقش مهمی دارد و از آنجایی که در گیلان در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، کارآفرینی و ورزشی بانوان نمونه و موفق بسیاری داریم لذا این دست گزارشات و انعکاس انگیزه و همت بالای زنان در عرصه های مختلف می‌تواند حتی باعث اعتماد سازی بیشتر نسبت به بانوان در جایگاه های مختلف اجتماعی باشد.

علی فتح الهی فرماندار شهرستان رشت  در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان در خصوص اهمیت معرفی شناخت بانوان موفق  اظهار داشت:بانوان موفق ما در استان کم نیستند و در عرصه خبر و رسانه بانوانی باظرافت و دقت نظر قلم می زنند که بانگاه، قلم واین دقت نظر آنها بسیاری از اخبار، رویدادها و عملکرد سازمان های مختلف در سطح استان منعکس و منتشر می‌شود.

وی ضمن تمجید از معرفی بانوان موفق گیلانی در شنبه های ندای گیلان با زنان موفق، افزود:معرفی و دیده شدن این بانوان در خودباوری بانوان نقش مهمی دارد و از آنجایی که در گیلان در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، کارآفرینی و ورزشی بانوان نمونه و موفق بسیاری داریم لذا این دست گزارشات و انعکاس انگیزه و همت بالای زنان در عرصه های مختلف می‌تواند حتی باعث اعتماد سازی بیشتر نسبت به بانوان در جایگاه های مختلف اجتماعی باشد.

فتح الهی گفت: زنان در جامعه ما باتوجه به نقش آفرینی در خانواده ها و عهده دار بودن مسئولیت های مهمی چون تربیت فرزندان و همه این دغدغه ها، در بسیاری از حوزه ها حتی از مردان همتای خود خوشتر درخشیده وموفق تر هستند.

فرماندار شهرستان رشت افزود: با حمایت از بانوان در حوزه های مختلف و ارزش گذاری توانمندی های آنها با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جامعه مارا تشکیل می‌دهند، می‌توان شاهد پیشرفت و شکوفایی بیشتری در عرصه های مختلف جامعه مانند اقتصاد، ورزش ، سیاست بود.

گفتگو :نوشین میربلوک