هیات ورزشهای همگانی گیلان از علی برزگر ،نوجوان ۱۰ ساله رودباری ،رکورد دار حرکت با حلقه هولاهوپ تجلیل کرد.

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی گیلان،علی برزگر ، نوجوان ۱۰ساله رودباری ۷کیلومتر از شهر منجیل تا ورودی شهر رودبار را باحلقه هولاهوپ طی کرد و رکورد این رشته را آزان خود کرد.

وی با اشاره به بحران کرونا و تعطیلی مدارس و مراکز ورزشی دراین دوران گفت: هدف وی ازثبت این رکورد تشویق نوجوانان به ورزش و فعالیت جسمانی است.

گفتنی است :این رکورد قبل ازاین دست یک دختر نوجوان بختیاری بود.