چرا بایدن پایان دادن به جنگ یمن را در اولویت قرار داد؟

چرا بایدن پایان دادن به جنگ یمن را در اولویت قرار داد؟