یادداشت:از قدیم گفته اند که حرمت امام زاده را متولی اش نگه می دارد حفظ شان و جایگاه دولت نیز بر عهده دولت مردان خصوصا مدیران ارشد دولتی در کشور و استان و به ترتیب در شهرستان می باشد طبق نص صریح قانون فرماندار نماینده عالی دولت در شهرستان و مدیر ارشد اجرایی شهرستان می […]

یادداشت:از قدیم گفته اند که حرمت امام زاده را متولی اش نگه می دارد حفظ شان و جایگاه دولت نیز بر عهده دولت مردان خصوصا مدیران ارشد دولتی در کشور و استان و به ترتیب در شهرستان می باشد طبق نص صریح قانون فرماندار نماینده عالی دولت در شهرستان و مدیر ارشد اجرایی شهرستان می باشد .

بر اساس قانون او باید بر حسن اجرای سیاست های دولت در شهرستان نظارت داشته باشد و باید در سطح شهرستان برنامه ریزی لازم را برای رسیدن به اهداف ومقاصد نظام و دولت نماید وپیگیری لازم را برای برآوردن انتظارات مردم از دولت داشته باشد . این مهم محقق نمی شود مگر با انتصاب مدیران شایسته و هماهنگ با سیاست های دولت که با نگاه مدیر ارشد اجرایی شهرستان صلاحیت آنان برای پذیرفتن مسئولیت با توجه به مصالح دولت و مردم تایید می شود متاسفانه چیزی که در انتصاب اخیر در شهرستان رودسر در اداره راه و شهرسازی رخ داد جدای از توانایی و شایستگی سرپرست محترم این اداره اشکال به شیوه انتصاب وعدم هماهنگی مدیر کل محترم با فرماندار دلسوز شهرستان ویک انتصاب به سبک مدیریت دولت معجزه هزاره سوم است بیش از هر کسی باید مدیر کل حرمت فرمانداری را داشته باشد چرا که مدیرت کل اداره مسکن و شهرسازی یک مقام دولتی است و ایشان به اصطلاح مدیر دولت تدبیر و امید هستند !! که پیاده کننده سیاست های دولت در حوزه مسئولیتی خود می باشند یک انتصاب عجولانه آن هم بدون در نظر گرفتن مقتضیات شهرستان و هماهنگی با فرماندار آیا مصالح دولت و مردم را رغم می زند بهتر نبود که جناب آقای خاوری کمی با دقت بیشتری عمل می کردند تا رضایت مردم وفرماندار محترم شهرستان جلب شود تا به انسجام مدیریتی شهرستان رودسر و دولت لطمه ای خدای ناکرده وارد نیاید ؟!چیزی که امروز از درون به نظر حقیر به دولت آسیب وارد می کند عدم هماهنگی خود ما در درون مجموعه مدیریتی دولت است و این نکته هم مورد سو استفاده مخالفین نگاه دولت قرار می گیرد و نتیجه اش خشنودی مخالفان و همان هایی که نمی خواستند از دولت تدبیرو امید نامی باشد شود و نا خرسندی دوستان و سرخوردگی دلسوزان دولت را به همراه آورد امیدارم عملکرد ما کمی با تفتن و دقت بیشتری صورت گیرد که مایه افتخار و عزت حامیان دولت شود نه این که مصداق این مثل شویم که
از ما است که بر ما است

*عرفان حیدری