شاید ادغام منابع طبیعی با سازمان محیط زیست بتواندبرمیزان کاراییی این دو سازمان بیفزاید و چه بسا ادغام این دو باعث جلوگیری از سرگردانی در مراجعات کاری شهروندان شود.

یادداشتت: هرچند مجلس شورای اسلامی درمقاطعی به دنبال ادغام منابع طبیعی ومحیط زیست بوده ، اما برخی  نمایندگان بر این عقیده بودند که ادغام سازمان آب با این دو به دلیل موازی کاری بودن کارسازتراست و می‌تواند در اتخاذ تصمیمات و اجراها ، مفیدتر واقع شود. بهرحال تا امروز همچنان  این تصمیمات ابتر باقی مانده‌اندوهردوره صحبت از ادغام این می شودامابه سرانجام نمی رسد.

از طرفی با نگاهی به کشورهای توسعه یافته  متوجه خواهیم شد که سازمان محیط زیست و منابع طبیعی تحت نظارت یک وزارتخانه به وظایف خود مشغولند و ممکن است در صورت ادغام یافتن، تحت مدیریتی یکپارچه بتوانند موفق تر عمل کنند.

وظیفه محیط زیست حفظ و نگهداری محیط زیست و حیات وحش و جلوگیری از تخریب می باشد  در حالیکه شرح وظایف منابع طبیعی بیشتر جنبه اجرایی دارد تا نظارتی. در واقع میتوان گفت سازمان منابع طبیعی کشور تا کنون جنبه بهره برداریش بیشتر ازنگهداری  به چشم آمده  و متاسفانه در شرح وظایف خود چندان موفق و چشمگیر ظاهر نشده است و از آنجا که این سازمان،  زیرمجموعه وزارتخانه جهاد کشاورزی است و هدف جهاد کشاورزی افزایش تولید وثروت می باشد.

اهدافی که منابع طبیعی هم متاسفانه تا قبل از دو سال  به نحوی آنها را دنبال کرده است.

از سوی دیگر  وجود  شرکت های بهره برداری چوب و عملکرد آنها نیز به شکلی آشکار دال بر این ادعاست . هر چندگاه منابع طبیعی با کاشت نهال و درختان مختلف خواسته است تا جبران مافات نماید اما سیاست بهره برداری و سود اندوزی همواره مانع از موفقیت می شد‌.

شاید ادغام منابع طبیعی با سازمان محیط زیست بتواندبرمیزان کاراییی این دو سازمان بیفزاید  و چه بسا ادغام این دو باعث جلوگیری از سرگردانی در مراجعات کاری شهروندان شود.

البته منظوراین نیست که این دوتبدیل به وزارتخانه شوند و به دست مجلیسان پرمشغله و پرحاشیه بیفتند زیرا  نمایندگان بیش ازهرچیزی دراین شرایط نگران شکم مردم حوزه خود هستند تا حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی.   و نمی خواهیم بگوییم  که محیط زیست در انجام وظایف خود همچون پسماند(که موجب سرایت  بیماری سرطان است) ، آلودگی هوا کشور (که باعث مرگ پنچ هزارنفر درسال می شود) و فاضلاب ( که تمام رودخانه ها را آلوده نموده است) خوب عمل نموده است.

اما  معتقدیم جهاد کشاورزی وظایف بسیار مهمتری دارد. نیازهایی همچون در تامین دام، پروتئین، شیلات و زنبور و غیره که استقلال در آن از منابع طبیعی را الزام آور می سازد.

لذابه نظرمی رسدکه ادغام منابع طبیعی با محیط زیست در این راستا لازم‌تر و شدنی ترباشد.

علی علی پور نیاول مدیر مسئول پایگاه خبری همای خبر و هفته نامه همای گیلان

  • نویسنده : علی علی پور نیاول