انتشار آگهی درخواست غذا و تصویری از یک یخچال خالی در فضای مجازی خبرساز شده است.

انتشار آگهی درخواست غذا و تصویری از یک یخچال خالی در فضای مجازی خبرساز شده است.