“همایش چاقی یا سلامتی” در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد